Ελληνο-γαλλο-αγγλικό γλωσσάρι δημογραφικών όρων

 

 

Β. Κοτζαμάνης

Μ. Βανταλή

 

 

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 

 

 

Α

 

Αδρά ποσοστά (ή ποσοστά) γονιμότητας, θνησιμότητας, γαμηλιότητας κ.ο.κ (), taux brut (taux) de fécondité, de mortalité, de nuptialité, crude rate (crude birth rate, crude marriage rate, crude mortality rate).

Αδρό ποσοστό γαμηλιότητας (), taux brut de nuptialité, crude marriage rate

Αδρό ποσοστό γεννητικότητας (), taux brut de natalité, crude birth rate

Αδρό ποσοστό διαζυγίων (), taux brut de divortialité, crude divorce rate

Αδρό ποσοστό θνησιμότητας (), taux brut de mortalité, crude mortality rate

Αδρό ποσοστό μεταναστευτικών εισροών (), taux brut d’ immigration, crude immigration rate

Αδρό ποσοστό μεταναστευτικών εκροών (‰), taux brut d’ emigration, crude emigration rate

Ακαθάριστο ποσοστό αναπαραγωγής, taux brut de reproduction, gross reproduction rate

Αναλογία ανδρών επί 100 γυναικών, rapport de masculinité, masculinity (sex ratio)

Αναλογία γεννηθέντων ανδρών επί 100 γεννηθέντων γυναικών, rapport de masculinité des naissances, secondary sex ratio

Αναπαραγωγή των γενεών, renouvellement de la population, population replacement

 

Β

 

Βρεφική θνησιμότητα, mortalité infantile, infant mortality

 

Γ

 

Γαμηλιότητα, nuptialité, nuptiality

Γάμος, mariage, marriage

Γενεά, génération, generation/cohort

Γενικό (ή ολικό) ποσοστό (ή συντελεστής) γονιμότητας, taux global de fécondité, general fertility rate

Γέννηση ζώντος, naissances vivantes, live birth

Γέννηση νεκρού, mort-né, stillbirth/stillborn

Γεννητικότητα, natalité, fertility

Γήρανση πληθυσμού (δημογραφική γήρανση), vieillissement de la population, ageing of the population

Γονιμότητα, fécondité, fertility.

 

Δ

 

Δείκτης αντικατάστασης, indice de remplacement, replacement ratio

Δείκτης γήρανσης, indice de vieillissement,

Δείκτης εξάρτησης, rapport total de dépendance, total dependancy ratio

Δημογραφία, démographie, demography

Δημογραφικές προβολές, perspectives démographiques, population forecast

Δημογραφική ανάλυση, analyse démographique, demographic analysis

Δημογραφική μετάβαση, transition démographique, demographic transition

Δημογραφική πολιτική, politique démographique, population policy

Διαγενεακή (διαχρονική) ανάλυση, analyse longitudinale, generational analysis

Διάγραμμα του Lexis, diagramme de Lexis, Lexis diagram

Διαζύγιο, divorce, divorce

Διασπαρμένος πληθυσμός, population éparse, scattered population

Διπλή ταξινόμηση των δημογραφικών γεγονότων, double classement, double classification

 

Ε

 

Ειδικός κατά ηλικία συντελεστής (ή ποσοστά) γαμηλιότητας (ανδρών/γυναικών), (), taux de nuptialité par age, age-specific marriage/nuptiality rate

Ειδικός κατά ηλικία συντελεστής (ή ποσοστά) γονιμότητας γονιμότητας () , taux de fécondité générale par age, age-specific birth rate

Ειδικός κατά ηλικία συντελεστής (ή ποοστά) θνησιμότητας (), taux de mortalité par age, age-specific mortality rate

Ειδικός κατά ηλικία συντελεστής (ή ποσοστά) πρωτογαμηλιότητας (ανδρών/γυναικών) (), taux de primonuptialité par age, age-specific first marriage/nuptiality rate

Ένταση ενός φαινομένου, intensité, intensity

 

 

Η

 

Ηλικία σε ακριβή έτη, âge exact, exact age

Ηλικία σε συμπληρωμένα έτη, âge en années révolues, age in complete years

Ηλικία στα τελευταία γενέθλια, âge au dernier anniversaire, age at the last birthday

Ηλικία τελική (ηλικία που επιτεύχθηκε εντός ενός ημερολογιακού έτους), âge atteint dans l’année, age reached during the year

Ηλικία, âge, age

Ημερολόγιο ενός φαινομένου, calendrier ( d’ un phénomène ), calendar

 

Θ

 

Θάνατος, décès, death

Θνησιμότητα, mortalité, mortality

 

 

Κ

 

Καθαρή Μετανάστευση, migration nette, net migration

Καθαρό ποσοστό αναπαραγωγής σένα ημερολογιακό έτος, taux net de reproduction du moment, current net reproduction rate

Καθαρό ποσοστό αναπαραγωγής σε μια γενεά (ή ομάδα γενεών), taux net de reproduction, net reproduction rate

Κέντρο πληθυσμού, centre de population, population centre

Κοορτή, cohorte, cohort

 

Μ

Μαλθουσιανισμός, Malthusianisme, Malthusianism

Μέση ηλικία στην τεκνογονία, âge moyen à la maternité, mean age at childbearing

Μέση ηλικία στο γάμο, âge moyen au mariage, mean age at marriage

Μέση ηλικία στον πρώτο γάμο, âge moyen au premier mariage, mean age at  first marriage

Μέση προσδοκώμενη ζωή στη γέννηση, esperance de vie à la naissance (e0), expectation of life at birth

Μέση προσδοκώμενη ζωή στην ηλικία χ, esperance de vie à l’ âge x (ex), life expectancy

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού, r (), taux moyen annuel d’ accroissement, annual growth rate

Μεταβολή του πληθυσμού (σε απόλυτες τιμές) accroissement total, total growth population

Μετανάστευση προς το εξωτερικό, emigration, emigration

 

Ν

Νεομαλθουσιανισμός, neo-Μalthusianisme, neo-Μalthusianism

Νόμιμος Πληθυσμός, population de droit/résidente, de jure population

 

Ο

Οικογενειακή κατάσταση, etat matrimonial, marital status

 

Π

 

Πληθυσμιακή Δομή, structure (d’ une population), stucture

Πληθυσμιακή πυκνότητα, densité, population density

Πληθυσμιακή πυραμίδα (Πυραμίδα ηλικιών), pyramide des ages, population pyramid (age structure)

Πληθυσμός, population, population

Πληθυσμός αγροτικός, population agricole, agicultural/farm population

Πληθυσμός αστικός, population urbaine, urban population

Πληθυσμός βέλτιστος, optimum de population, optimum population

Πληθυσμός ημιαστικός, population semi-urbaine, semi-urban population

Πληθυσμός ημιορεινός, population semi-motagneuse, population of semi-mountainous area

Πληθυσμός μέγιστος, population maximale, maximum population

Πληθυσμός μέσος, population moyenne, average-mid-year population

Πληθυσμός ορεινός, population montagneuse, population of mountainous area

Πληθυσμός πεδινός, population de plaine, population of the level area.

Πληθυσμός πραγματικός, population de facto/présente, de facto population

Πληθυσμός σταθερός, population stable, stable population

Πληθυσμός στάσιμος, population stationnaire, stationary population

Πολεοδομικό συγκρότημα, agglomeration urbaine, town/city

Ποσοστό αύξησης (ενός πληθυσμού), taux d’ accroissement (%), population growth (%).

Ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας, taux de mortalité infantile, infant mortality rate

Ποσοστό φυσικής αύξησης ενός πληθυσμού (), taux d’ accroissement naturel, rate of natural increase.

 

Σ

 

Στιγμιαία ή εγκάρσια ανάλυση, analyse transversale, period/cross-section(al) analysis

Συγκεντρωμένος πληθυσμός, population agglomérée, conglomeration/agglomeration

Συνθετικός δείκτης γαμηλιότητας (ανδρών/γυναικών) (σε ένα ημερολογιακό έτος ή μια σειρά ετών), indice/indicateur synthétique/conjoncturel de nuptialité, total period nuptiality rate

Συνθετικός δείκτης γονιμότητας (σε ένα ημερολογιακό έτος ή μια σειρά ετών), indice/indicateur synthétique/conjoncturel de fécondité (ISF), total period fertility rate

Συνθετικός δείκτης πρωτογαμηλιότητας (ανδρών/γυναικών) (σε ένα ημερολογιακό έτος ή μια σειρά ετών), indice/indicateur synthétique/conjoncturel de primo nuptialité, total period first nuptiality rate

 

T

Τελική ένταση γαμηλιότητας σε μια γενεά, proportion de mariés dans une génération, proportion of married in female/man birth-cohort

Τελική ένταση γονιμότητας σε μια γενεά, descendance finale, lifetime/completed fertility

Τελική ένταση πρωτογαμηλιότητας σε μια γενεά, proportion de personnes ayant contracté un premier mariage dans une génération, proportion of ever-married in female/man birth-cohort

 

Φ

Φυσική αύξηση, accroissement naturel, natural increase/ excess of births over deaths