ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ανδρέας Τσάτσαρης

Το παρόν κείμενο επιχειρεί μία πρώτη καταγραφή της διαθεσιμότητας αξιόπιστου ψηφιακού υλικού για τον Ελληνικό χώρο.  Η ερευνητική ομάδα διεξήγαγε πρόχειρη έρευνα καταγραφής της διαθεσιμότητας ψηφιακού χαρτογραφικού υλικού του Ελληνικού χώρου για την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης του παρόντος δικτυακού τόπου. Είναι σαφές ότι τα επόμενα δεν διεκδικούν στοιχεία πληρότητας αλλά μία πρώτη καταγραφή στο πλαίσιο που η παρούσα έρευνα έγινε για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Το υλικό αναφέρεται ως είχε στις 31/12/2000.

 

 

 

1. ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΛΩΝ ΧΑΡΤΗ 1:50.000 ΤΗΣ ΓΥΣ

 

    I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πολυγωνική - Γραμμική βάση δεδομένων των πινακίδων 1:50.000 της ΓΥΣ.

·        Τα πολύγωνα περιέχουν τους κωδικούς και τις ονομασίες των πινακίδων.

·        Το προβολικό σύστημα είναι το ΕΓΣΑ 87.

·        Τα ψηφιακά αρχεία είναι απλής ακρίβειας.

·        Η ακρίβεια των σημείων πλαισίου είναι περίπου 20 μέτρα.

 

   ΙΙ. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ FORMAT

 

1. FORMAT ARCINFO

Φάκελος Arcinfo σε αρχείο dian50.tar, που περιέχει:

COVERAGE

ΔΟΜΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

DIAN50

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

DIANCEN

ΣΗΜΕΙΑΚΗ

CENTROID ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

 

2. FORMAT EXPORT ARCINFO

Φάκελος export, που περιέχει:

Αρχείο EXPORT

ΔΟΜΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ          

Dian50.e00

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

Diancen.e00

ΣΗΜΕΙΑΚΗ                

CENTROID ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

 

3. FORMAT GENERATE

Φάκελος Generate, που περιέχει:

Αρχείο GENERATE

 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Αρχείο DBF

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΠΕΔΙΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ *

Dian50.lin   

 ΓΡΑΜΜΗΣ  

  d50aat.dbf

ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

 DIAN50_ID

Diancen.pnt  

 ΣΗΜΕΙΟΥ  

  d50pat.dbf  

CENTROID ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

 DIANCEN_ID

_________________________

(*)Τα αρχεία GENERATE συνδέονται με τα αντίστοιχα DBF μέσω των πεδίων της τελευταίας στήλης.

 

4. FORMAT SHAPE

Φάκελος Shape, που περιέχει:

SHAPE

 BBF αρχείο

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

d50_lin

(*.dbf - *.shp - *.shx) 

ΓΡΑΜΜΗΣ

ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

d50_pol

(*.dbf - *.shp - *.shx)

ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

d50_cen

(*.dbf - .*shp - *.shx)

ΣΗΜΕΙΟΥ    

CENTROID ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

 

5. FORMAT DXF

Φάκελος Dxf, που περιέχει:

DXF αρχείο

 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 LAYER

 ΑΡΧΕΙΟ DBF

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

dian50.dxf

 ΓΡΑΜΜΗΣ  

 0DIAN50

         -    

        -

ian50.dxf

 ΚΕΙΜΕΝΟ 

 CODE   

         -    

 ΚΩΔ. ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

Diancen.dxf 

 ΚΕΙΜΕΝΟ (ID CENTROID)

 0DIANCEN

 diancen.dbf

 ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ**

_________________________

(**) Η τιμή του TEXT αντιστοιχεί στο πεδίο DIANCEN_ID του diancen.dbf αρχείου.

 

III. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

       

Α.  ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Τα αρχεία, στα οποία περιέχεται η πολυγωνική πληροφορία ανάλογα με το FORMAT φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 ΦΑΚΕΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ

 ARCINFO

DIAN50.PAT, DIANCEN.PAT

 EXPORT

DIAN50.PAT, DIANCEN.PAT (Δημιουργούνται μετά το IMPORT)

 GENERATE

D50PAT.DBF

 SHAPE

D50_POL.DBF, D50_CEN.DBF

 DXF

DIANCEN.DBF  

                     

Εκτός από τα DEFAULT πεδία AREA, PERIMETER, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ και ID, τα αρχεία αυτά περιέχουν τις παρακάτω πληροφορίες:

 ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ

 ΤΥΠΟΣ

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 FX_CODE

C

 ΚΩΔ. ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

 E_FX_NAME

C

 ΟΝΟΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΟΤ98

 D_FX_NAME

C

 ΟΝΟΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ DOS

 L_FX_NAME

C

 ΟΝΟΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

 XMIN

N

 MINIMUM X ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

 YMIN

N

 MINIMUM Y ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

 XMAX

N

 MAXIMUM X ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

 YMAX

N

 MAXIMUM Y ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

 

 

Β. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Τα αρχεία, στα οποία περιέχεται η γραμμική πληροφορία ανάλογα με το FORMAT φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 ΦΑΚΕΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ

 ARCINFO

DIAN50.AAT

 EXPORT 

DIAN50.AAT (Δημιουργείται μετά το IMPORT)

 GENERATE

D50AAT.DBF

 SHAPE  

D50_LIN.DBF

 DXF    

   -

 

Εκτός από τα DEFAULT πεδία FNODE#/FNODE_, TNODE#/TNODE_, LPOLY#/LPOLY_,  RPOLY#/RPOLY_, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ και ID, τα αρχεία αυτά περιέχουν τις παρακάτω πληροφορίες:

ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

L#FX_CODE/L_FX_CODE

3

C

Παίρνουν για κάθε γραμμή την τιμή του πεδίου FX_CODE της πολυγωνικής πληροφορίας που περιέχεται στο αριστερά (L) και στο δεξιά (R) της γραμμής πολύγωνο αντίστοιχα.

Η έννοια ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ εξαρτάται από τη φορά ψηφιοποίησης της γραμμής.

R#FX_CODE/R_FX_CODE

3

C

                                   

 

2. ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

   

  I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Α. Πολυγωνική - Γραμμική βάση δεδομένων με τα όρια Δήμων και Κοινοτήτων από το 1991 μέχρι και την εφαρμογή του Νόμου 2539/1997 (Σχέδιο Καποδίστριας), με ακτογραμμή από κλίμακα 1:50.000.

Τα πολύγωνα περιέχουν τους κωδικούς και τα ονόματα ΟΤΑ για κάθε μια από τις παρακάτω θεσμικές καταστάσεις Διοικητικής Διαίρεσης:

·        1991 (κατά την απογραφή πληθυσμού)

·        1997 πριν την εφαρμογή του Νόμου 2539/1997

·        1997 μετά την εφαρμογή του Νόμου 2539/1997

Οι γραμμές κατατάσσονται ανάλογα με την υπόστασή τους, για κάθε μια από τις παραπάνω θεσμικές καταστάσεις δηλαδή:

·        Ακτογραμμή

·        Όριο κράτους

·        Όριο περιφέρειας

·        Όριο νομού

·        Όριο νομαρχίας (Υφίσταται σαν έννοια μόνο για τον Νομό Αττικής)

·        Όριο επαρχίας

·        Όριο ΟΤΑ

 

      Β. Σημειακή βάση δεδομένων με τις έδρες Δήμων και Κοινοτήτων από το 1991 μέχρι και την εφαρμογή του Νόμου 2539/1997 (Σχέδιο Καποδίστριας).

Κάθε σημείο περιέχει:

·        - Τον κωδικό 1991 του οικισμού

·        - Το όνομα του οικισμού

·        - Τους κωδικούς και τα ονόματα των ΟΤΑ στους οποίους ανήκει για κάθε μια από τις παραπάνω θεσμικές καταστάσεις.

 

·        Το προβολικό σύστημα είναι το ΕΓΣΑ 87.

·        Τα ψηφιακά αρχεία είναι απλής ακρίβειας.

·        Τα ψηφιακά αρχεία είναι αποθηκευμένα:

·        Σε φάκελο με την ονομασία lito, όταν περιέχεται το σύνολο της χώρας.

·        Σε φάκελο με την ονομασία litoXXXX, όταν περιέχεται μια διοικητική περιφέρεια της χώρας. Στην θέση XXXX αναγράφεται ο κωδικός της περιφέρειας, που είναι από μονοψήφιος έως τετραψήφιος.

·        Σε φάκελο με την ονομασία litoXX, όταν περιέχεται ένας νομός. Στην θέση XX αναγράφεται ο διψήφιος κωδικός του νομού.

 

  ΙΙ. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ FORMAT

1. FORMAT ARCINFO

Φάκελος Arcinfo σε αρχείο lito.tar, που περιέχει:

COVERAGE 

ΔΟΜΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

LIMITS       

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ  

ΓΡΑΜΜΩΝ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ

LIMCEN     

ΣΗΜΕΙΑΚΗ               

CENTROID ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ

TOWNS     

ΣΗΜΕΙΑΚΗ              

ΕΔΡΩΝ-ΣΗΜΕΙΩΝ

 

2. FORMAT EXPORT ARCINFO

Φάκελος Export, που περιέχει:

Αρχείο EXPORT

 ΔΟΜΗΣΗ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ          

limits.e00    

 ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ

 ΓΡΑΜΜΩΝ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ

limcen.e00   

 ΣΗΜΕΙΑΚΗ        

 CENTROID ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ

towns.e00   

 ΣΗΜΕΙΑΚΗ        

 ΕΔΡΩΝ-ΣΗΜΕΙΩΝ

 

3. FORMAT GENERATE

Φάκελος Generate, που περιέχει:

Αρχείο GENERATE

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Αρχείο DBF

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΠΕΔΙΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ *

limits.lin      

ΓΡΑΜΜΗΣ   

limaat.dbf  

ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΤΑ          

LIMITS_ID

limcen.pnt   

ΣΗΜΕΙΟΥ 

limpat.dbf 

CENTROID ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ

LIMCEN_ID

towns.pnt    

ΣΗΜΕΙΟΥ  

towns.dbf 

ΕΔΡΩΝ-ΣΗΜΕΙΩΝ          

TOWNS_ID

_________________________

(*) Τα αρχεία GENERATE συνδέονται με τα αντίστοιχα DBF μέσω των πεδίων της τελευταίας στήλης.

 

4. FORMAT SHAPE

Φάκελος Shape, που περιέχει:

SHAPE

BBF αρχείο   

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

lim_lin

(*.dbf - *.shp - *.shx) 

ΓΡΑΜΜΗΣ     

ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΤΑ

lim_pol

(*.dbf - *.shp - *.shx)

ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ    

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ

lim_cen

(*.dbf - *.shp - *.shx)

ΣΗΜΕΙΟΥ     

CENTROID ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ

towns

(*.dbf - *.shp - *.shx)

ΣΗΜΕΙΟΥ    

ΕΔΡΩΝ-ΣΗΜΕΙΩΝ

 

5. FORMAT DXF

Φάκελος Dxf, που περιέχει:

Αρχείο DXF

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ    

Αρχείο DBF

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

limits.dxf  

ΓΡΑΜΜΗΣ                

        -         

ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (COLOR LAYER)

towns.dxf 

ΚΕΙΜΕΝΟ                 

        -           

ΟΝΟΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 1998

limcen.dxf   

ΚΕΙΜΕΝΟ (ID CENTROID)    

limcen.dbf   

ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ     **

town_po.dxf  

ΚΕΙΜΕΝΟ (ID ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)

town_po.dbf 

ΕΔΡΑΣ-ΣΗΜΕΙΟΥ **

_________________________

(**) Η τιμή του TEXT στα DXF αρχεία αντιστοιχεί στα πεδία LIMCEN_ID και TOWN_PO_ID των αρχείων center.dbf και town_po.dbf αντίστοιχα. Η θέση των CENTROID και ΕΔΡΩΝ_ΣΗΜΕΙΩΝ είναι το κάτω αριστερό σημείο των TEXT.

 

IIΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

 

Για την ευκολότερη κατανόηση της σημασίας των ονομάτων των περιγραφικών πεδίων των αρχείων, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα γενικών προδιαγραφών:

ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

U_xxxxxxx

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΦΗ (UPPERCASE)

L_xxxxxxx

ΠΕΖΗ ΓΡΑΦΗ (LOCASE)

x_E_xxxxx

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΟΤ98

x_W_xxxxx

ΕΛΛΗΝΙΚΑ WINDOWS95 (Διαφέρουν από τα ΕΛΟΤ98 στην θέση του ’)

x_D_xxxxx 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ DOS

x_L_xxxxx  

ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

xxxxxx_91   

1991

xxxxxx_PK  

ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

xxxxxx_MK  

ΜΕΤΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

 

Α. ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Τα αρχεία, στα οποία περιέχεται η πολυγωνική πληροφορία ανάλογα με το FORMAT φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 ΦΑΚΕΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ

 ARCINFO  

LIMITS.PAT - LIMCEN.PAT

 EXPORT     

LIMITS.PAT - LIMCEN.PAT (Δημιουργούνται μετά το IMPORT)

 GENERATE 

LIMPAT.DBF

 SHAPE         

LIM_POL.DBF - LIM_CEN.DBF

 DXF               

LIMCEN.DBF

 

Εκτός από τα DEFAULT πεδία AREA, PERIMETER, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ και ID, τα αρχεία αυτά περιέχουν τις παρακάτω πληροφορίες:

 

ΟΝ. ΠΕΔΙΟΥ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 AREA_I    

11

I

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

 PERIMET_I   

11

I

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ ΜΕΤΡΑ

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Ι

 PER_91      

4

C

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 COD_91      

6

C

ΠΛΗΡΗΣ ΚΩΔ. ΟΤΑ 1991

 NOM_91       

2

C

ΚΩΔ. ΝΟΜΟΥ 1991         

 EPA_91         

1

C

ΚΩΔ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ (ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ) 1991    

 OTA_91    

3

C

ΚΩΔ. ΟΤΑ (ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ) 1991   

 COD_PK    

6

C

ΠΛΗΡΗΣ ΚΩΔ. ΟΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97                         

 NOM_PK    

2

C

ΚΩΔ. ΝΟΜΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97                         

 EPA_PK      

1

C

ΚΩΔ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ (ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97   

 OTA_PK       

3

C

ΚΩΔ. ΟΤΑ (ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97   

 COD_MK       

4

C

ΠΛΗΡΗΣ ΚΩΔ. ΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97

 NOM_MK        

2

C

ΚΩΔ. ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97     

 OTA_MK   

2

C

ΚΩΔ. ΟΤΑ (ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97                   

                          

 

ΟΝ. ΠΕΔΙΟΥ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Ο  Ν  Ο  Μ  Α  Σ  Ι  Ε  Σ

U_E_OTA_91 

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΤΟ 1991

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΟΤ98

U_E_OTA_PK   

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97

U_E_OTA_MK   

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97

U_W_OTA_91

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΤΟ 1991

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

WINDOWS95

U_W_OTA_PK

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97

U_W_OTA_MK

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97

U_D_OTA_91

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΤΟ 1991

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

DOS

U_D_OTA_PK

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97

U_D_OTA_MK

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97

U_L_OTA_91

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΤΟ 1991

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

U_L_OTA_PK

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97

U_L_OTA_MK

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97

 

ΟΝ. ΠΕΔΙΟΥ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

ΤΙΜΕΣ

TYPE_91

6

C

 ΓΙΑ ΤΟ 1991

MAIN, ISLAND, PART

TYPE_PK

6

C

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97

MAIN, ISLAND, PART

TYPE_MK

6

C

 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97

MAIN, ISLAND, PART

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

MAIN: Το πολύγωνο αντιπροσωπεύει την κυρίως έκταση του ΟΤΑ, όπου βρίσκεται  και η έδρα του.                          

ISLAND : Το πολύγωνο είναι νησίδα, που ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΟΤΑ.

PART: Το πολύγωνο βρίσκεται σε ασυνέχεια με την κυρίως έκταση του ΟΤΑ και χαρακτηρίζεται σαν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

 

 

Β. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Τα αρχεία, στα οποία περιέχεται η γραμμική πληροφορία ανάλογα με το FORMAT φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 ΦΑΚΕΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 ARCINFO  

LIMITS.AAT

            -

 EXPORT     

LIMITS.AAT (Δημιουργείται μετά το IMPORT)

            -

 GENERATE 

LIMAAT.DBF

            -

 SHAPE         

LIM_LIN.DBF

            -

 DXF               

         -    

Περιέχεται μόνο πληροφορία του LAYER και του COLOR στο limits.dxf. (Περιγραφή στην ανάλυση των πεδιων DXF-LAYER, DXF-COLOR).

 

Εκτός από τα DEFAULT πεδία FNODE#/FNODE_, TNODE#/TNODE_, LPOLY#/LPOLY_, RPOLY#/RPOLY_, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ και ID, τα αρχεία αυτά περιέχουν τις παρακάτω πληροφορίες:

 ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ   

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 L#PER_91/L_PER_91 

4

C

 

 

 

 

Παίρνουν για κάθε γραμμή την τιμή του αντίστοιχου πεδίου (δηλαδή PER_91, COD_91, NOM_91 κλπ) της πολυγωνικής πληροφορίας που περιέχεται στο αριστερά της γραμμής πολύγωνο.

Η έννοια ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ εξαρτάται από την φορά ψηφιοποίησης της γραμμής.

     

     

 L#COD_91/L_COD_91

6

C

 L#NOM_91/L_NOM_91

2

C

 L#EPA_91/L_EPA_91  

1

C

 L#OTA_91/L_OTA_91  

3

C

 L#COD_PK/L_COD_PK

6

C

 L#NOM_PK/L_NOM_PK

2

C

 L#EPA_PK/L_EPA_PK 

1

C

 L#OTA_PK/L_OTA_PK

3

C

L#COD_MK/L_COD_MK4

4

C

 L#NOM_MK/L_NOM_MK

2

C

 L#OTA_MK/L_OTA_MK 

2

C

 

 

 

 

 Παίρνουν για κάθε γραμμή την τιμή του αντίστοιχου πεδίου (δηλαδή PER_91  COD_91, NOM_91κλπ) της πολυγωνικής πληροφορίας που περιέχεται στο δεξιά της γραμμής πολύγωνο.

Η έννοια ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ εξαρτάται από την φορά ψηφιοποίησης της γραμμής.

     

   

     

   

 R#PER_91/R_PER_91 

4

C

 R#COD_91/R_COD_91

6

C

 R#NOM_91/R_NOM_91

2

C

 R#EPA_91/R_EPA_91

1

C

 R#OTA_91/R_OTA_91  

3

C

 R#COD_PK/R_COD_PK

6

C

 R#NOM_PK/R_NOM_PK 

2

C

 R#EPA_PK/R_EPA_PK

1

C

 R#OTA_PK/R_OTA_PK 

3

C

 R#COD_MK/R_COD_MK  

4

C

 #NOM_MK/R_NOM_MK

2

C

 R#OTA_MK/R_OTA_MK

2

C

 TYPE_91** (Βλ. Επεξηγήσεις)

2

I

 Προσδιορισμός της υπόστασης της γραμμής το 1991

 TYPE_PK**(Βλ. Επεξηγήσεις)

2

I

 Προσδιορισμός της υπόστ. της γραμμής πριν την εφαρμ. του Ν. 2539/97

 TYPE_MK**(Βλ. Επεξηγήσεις)          

2

I

 Προσδιορισμός της υπόστ. της γραμμής μετά την εφαρμ. του Ν. 2539/97

 FX_CODE         

3

C

Ο κωδικός του φύλου χάρτη 1/50.000 της ΓΥΣ στο οποίο ανήκει η γραμμή.

 DXF-LAYER/DXF_LAYER

14

      C***

Βλέπε επεξηγήσεις

 DXF-COLOR/DXF_COLOR

4

       I***

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

α. Τα προσημασμένα στοιχεία με (**), παίρνουν τις τιμές:

 

1:

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ

2:

 ΟΡΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

3:

 ΟΡΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ                    (Υφίσταται σαν έννοια μόνο για τον Νομό Αττικής)

4:

 ΟΡΙΟ ΝΟΜΟΥ

5:

 ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ

6:

 ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

7:

 ΟΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

8:

               -                                     (Η γραμμή δεν έχει υπόσταση στην αντίστοιχη θεσμική κατάσταση)

 

β. Τα προσημασμένα στοιχεία με (***), παίρνουν τιμές σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

                        

 

 DXF-LAYER

1991

ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 

 ΜΕΤΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

 DXF-COLOR

Υ Π Ο Σ Τ Α Σ Η    Γ Ρ Α Μ Μ Η Σ

 OT91_OTPK_OTMK

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ    

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ     

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ            

1

 OT91_XXPK_OTMK 

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ  

-

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ   

1

 OT91_EPPK_OTMK

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ   

 ΟΡΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ    

1

 NO91_OTPK_OTMK

 ΟΡΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ  

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ  

1

 EP91_OTPK_OTMK 

 ΟΡΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ     

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ          

1

 EP91_EPPK_OTMK

 ΟΡΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

 ΟΡΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ   

1

 XX91_OTPK_OTMK  

-

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ     

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ           

1

 XX91_XXPK_OTMK   

-

-

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ    

1

 NO91_NOPK_NOMK

 ΟΡΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

 ΟΡΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

 ΟΡΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 

2

 EP91_NOPK_NOMK

 ΟΡΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

 ΟΡΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

 ΟΡΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ    

2

 OT91_NOPK_NOMK 

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ     

 ΟΡΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

 ΟΡΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ   

2

 NOMOS                     

 ΟΡΙΟ ΝΟΜΟΥ   

 

 

3

 PERIFEREIA       

 ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   

 

 

4

 AKTH   

 ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ 

 

 

5

 KRATOS                 

 ΟΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

 

6

 EP91_EPPK_XXMK

 ΟΡΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ  

 ΟΡΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

-

7

 XX91_OTPK_XXMK   

  -     

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ      

-

7

 OT91_OTPK_XXMK  

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ  

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ   

-

7

 EP91_OTPK_XXMK

 ΟΡΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ    

-

7

 EP91_XXPK_XXMK

 ΟΡΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ   

-

-

8

 OT91_XXPK_XXMK

 ΟΡΙΟ ΟΤΑ         

-

-

8

 

 

Γ. ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Τα αρχεία, στα οποία περιέχεται η σημειακή πληροφορία των εδρών ΟΤΑ ανάλογα με το FORMAT, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 ΦΑΚΕΛΟΣ   

    ΑΡΧΕΙΑ

 ARCINFO   

   TOWNS.PAT

 EXPORT     

   TOWNS.PAT (Δημιουργείται μετά το IMPORT)

 GENERATE 

   TOWNS.DBF

 SHAPE       

   TOWNS.DBF

 DXF           

   TOWN_PO.DBF

 

Εκτός από τα DEFAULT πεδία AREA, PERIMETER, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ και ID, τα αρχεία αυτά περιέχουν τις παρακάτω πληροφορίες:

 


 ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Ι

 OIKISM_91

8

C

 ΚΩΔ. ΟΙΚΙΣΜΟΥ 1991

 PER_91     

4

C

 ΚΩΔ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 COD_91     

6

C

 ΠΛΗΡΗΣ ΚΩΔ. ΟΤΑ 1991

 NOM_91       

2

C

 ΚΩΔ. ΝΟΜΟΥ 1991         

 EPA_91     

1

C

 ΚΩΔ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ (ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ) 1991    

 OTA_91      

3

C

 ΚΩΔ. ΟΤΑ (ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ) 1991

 COD_PK      

6

C

 ΠΛΗΡΗΣ ΚΩΔ. ΟΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97                         

 NOM_PK      

2

C

 ΚΩΔ. ΝΟΜΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97                         

 EPA_PK      

1

C

 ΚΩΔ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ (ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ. ΤΟΥ Ν. 2539/97   

 OTA_PK       

3

C

 ΚΩΔ. ΟΤΑ (ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ. ΤΟΥ Ν. 2539/97   

 COD_MK       

4

C

 ΠΛΗΡΗΣ ΚΩΔ. ΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97

 NOM_MK        

2

C

 ΚΩΔ. ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97     

 OTA_MK        

2

C

  ΚΩΔ. ΟΤΑ (ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2539/97

 

 

 ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

 

Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Ε Σ

 U_E_OTA_91  

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΤΟ 1991

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ    ΕΛΟΤ98

 U_E_OTA_PK 

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ. ΤΟΥ Ν. 2539/97

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 U_E_OTA_MK

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦ. ΤΟΥ Ν. 2539/97

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 U_E_OIK_91   

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟ 1991

ΚΕΦΑΛ.  ΜΕ  ΑΡΘΡΟ

 L_E_OIK_91   

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟ 1991

ΠΕΖΑ ΜΕ ΑΡΘΡΟ

 L_E_NAM_91 

40

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟ 1991

ΠΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΑΡΘΡΟ

 L_E_NAM_MK

40

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦ. ΤΟΥ Ν. 2539/97

ΠΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΑΡΘΡΟ

 

U_W_OTA_91    

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΤΟ 1991 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ WINDOWS95

U_W_OTA_PK

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ. ΤΟΥ Ν. 2539/97

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

U_W_OTA_MK

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦ. ΤΟΥ Ν. 2539/97

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

U_W_OIK_91

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟ 1991

ΚΕΦΑΛ.  ΜΕ  ΑΡΘΡΟ

L_W_OIK_91

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟ 1991

ΠΕΖΑ ΜΕ ΑΡΘΡΟ

L_W_NAM_91

40

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟ 1991

ΠΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΑΡΘΡΟ

L_W_NAM_MK

40

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦ. ΤΟΥ Ν. 2539/97

ΠΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΑΡΘΡΟ

 

U_D_OTA_91 

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΤΟ 1991 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  DOS

U_D_OTA_PK

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ. ΤΟΥ Ν. 2539/97

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

U_D_OTA_MK

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦ. ΤΟΥ Ν. 2539/97

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

U_D_OIK_91

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟ 1991

ΚΕΦΑΛ.  ΜΕ  ΑΡΘΡΟ

L_D_OIK_91

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟ 1991

ΠΕΖΑ ΜΕ ΑΡΘΡΟ

L_D_NAM_91

40

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟ 1991

ΠΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΑΡΘΡΟ

L_D_NAM_MK

40

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦ. ΤΟΥ Ν. 2539/97

ΠΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΑΡΘΡΟ

 

U_L_OTA_91

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΤΟ 1991 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.

U_L_OTA_PK

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ. ΤΟΥ Ν. 2539/97

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

U_L_OTA_MK

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦ. ΤΟΥ Ν. 2539/97

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

U_L_OIK_91

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟ 1991

ΚΕΦΑΛ.  ΜΕ  ΑΡΘΡΟ

L_L_OIK_91

45

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟ 1991

ΠΕΖΑ ΜΕ ΑΡΘΡΟ

L_L_NAM_91

40

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟ 1991

ΠΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΑΡΘΡΟ

L_L_NAM_MK

40

C

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦ. ΤΟΥ Ν. 2539/97

ΠΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΑΡΘΡΟ

 

 

 
 

 ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

 TYPE_91 

1

I

Παίρνουν τις τιμές:

   1 = Είναι έδρα ΟΤΑ,

   0 = Δεν είναι έδρα ΟΤΑ

 TYPE_PK       

1

I

 TYPE_MK       

1

I

 FX_CODE

3

C

Ο κωδικός του φύλου χάρτη 1/50.000 της ΓΥΣ στο  οποίο ανήκει η έδρα-σημείο

DXF-LAYER

14

C

Παίρνει τιμές σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

DXF-LAYER  

1991

ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΜΕΤΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΥΠΟΣΤΑΣ Η

    ΕΔΡΑΣ-ΣΗΜΕΙΟΥ

E91_EPK_EMK

ΕΔΡΑ

ΕΔΡΑ

ΕΔΡΑ

E91_EPK_XMK 

ΕΔΡΑ

ΕΔΡΑ

-

E91_XPK_EMK  

ΕΔΡΑ

-

ΕΔΡΑ

E91_XPK_XMK   

ΕΔΡΑ

-

-

X91_EPK_EMK   

-

ΕΔΡΑ

ΕΔΡΑ

X91_EPK_XMK   

-

ΕΔΡΑ

-

X91_XPK_EMK   

-

-

ΕΔΡΑ

3. DIGITAL CHART OF THE WORLD (DCW)

Πρόκειται για μία βάση γεωγραφικών δεδομένων διανυσματικού format, που αποτελείται από γεωμετρική και περιγραφική πληροφορία καταχωρημένη σε 16 γενικά επίπεδα πληροφορίας για όλη τη γη και αφορά προϊόν δημιουργημένο σε κλίμακα 1:1.000.000, από την Environmental System Research Institute Inc. για λογαριασμό της US Defence Mapping Agency (DMA). Η πληροφορία αυτή είναι δομημένη υπό τη μορφή διανομής σε 2094 πινακίδες με διαστάσεις της καθεμιάς 5οΧ5ο, ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη τη γήινη επιφάνεια.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΣΥΝΤΜΗΣΗ

ΟΝΟΜΑ                COVERAGE

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Political/Oceans

PO

PONET

ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

ΝΑΙ

 ΟΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ

PONET

ΓΡΑΜΜΗΣ

ΝΑΙ

POPPOINT

ΣΗΜΕΙΟΥ

ΟΧΙ

Populated Places

PP

PPPOLY

ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

ΟΧΙ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

PPPOINT

ΣΗΜΕΙΟΥ

ΝΑΙ

Roads

RD

RDLINE

ΓΡΑΜΜΗΣ

ΝΑΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Railroads

RR

RRLINE

ΓΡΑΜΜΗΣ

ΝΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Utilities

UT

UTLINE

ΓΡΑΜΜΗΣ

ΝΑΙ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΙΚΤΥΑ

Drainage

DS

DNNET

ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

ΝΑΙ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (Λίμνες, ποτάμια, πηγές, πηγάδια κλπ)

DNNET

ΓΡΑΜΜΗΣ

ΝΑΙ

DNPOINT

ΣΗΜΕΙΟΥ

ΝΑΙ

Drainage-Supplemental

DS

DSPOINT

ΣΗΜΕΙΟΥ

OXI

υδρολογικεσ λεπτομερ.

Hypsography

HY

HYNET

ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

OXI

Ισοϋψείς καμπύλες, υψομετρικές ζώνες, υψόμετρα

HYNET

ΓΡΑΜΜΗΣ

OXI

HYPOINT

ΣΗΜΕΙΟΥ

OXI

Hypsography-Supplemental

HS

HSLINE

ΓΡΑΜΜΗΣ

OXI

Χαρακτηριστικά ισοϋψών

HSPOINT

ΣΗΜΕΙΟΥ

OXI

Land Cover

LC

LCPOLY

ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

ΝΑΙ

ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ κλ

LCPOINT

ΣΗΜΕΙΟΥ

ΝΑΙ

Ocean Features

OF

OFLINE

ΓΡΑΜΜΗΣ

ΝΑΙ

ΥΦΑΛΟΙ, ΞΕΡΕΣ κλπ

 

 

OFPOINT

ΣΗΜΕΙΟΥ

ΝΑΙ

Physiograhy (Land forms)

PH

PHLINE

ΓΡΑΜΜΗΣ

ΝΑΙ

ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡ/ΚΑ

Aeronautical (Airtports)

AE

AEPOINT

ΣΗΜΕΙΟΥ

OXI

ΘΕΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Cultural Landmarks

CL

CLPOLY

ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

ΝΑΙ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

CLLINE

ΓΡΑΜΜΗΣ

ΝΑΙ

CLPOINT

ΣΗΜΕΙΟΥ

ΝΑΙ

Transportation Structure

TS

TSLINE

ΓΡΑΜΜΗΣ

ΝΑΙ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

TSPOINT

ΣΗΜΕΙΟΥ

ΝΑΙ

Vegetarion (US only)

VG

VGPOLY

ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

OXI

ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗ

Data Quality

DQ

DQNET

ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

ΝΑΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

DQNET

ΓΡΑΜΜΗΣ

OXI

 

Επίσης διατίθενται και τα παρακάτω δεδομένα:

 

4. ARC WORLD   (1:3M)

ARC/INFO FORMAT

CARTOGRAPHIC LAYERS

1.      Country Boundaries

2.      Country Internal Divisions

3.      Major Cities

4.      Railroads

5.      Rivers and Water Bodies

6.      Roads

1.1.               INDEX LAYERS

1.      Landsat Nominal Scene Index

2.      Latitude/Longitude Grids

3.      Operating Navigation Chart (ONC) Index

1.1.1.                              COUNTRY STATISTICAL ATTRIBUTE LAYERS

1.      Economic and Industrial Indicators

2.      Education and Literacy

3.      Food Production and Nutrition

4.      Labor Force Characteristics

5.      Natural Resources and the Environment

6.      Population Characteristics

 

5. ARC WORLD   (1:25M)

ARC/INFO FORMAT

CARTOGRAPHIC AND INDEX LAYERS

1.      Country Boundaries

2.      Latitude/Longitude Grid

3.      Major Cities

4.      Map Elements

5.      Rivers and Water Bodies

1.1.2.                              STATISTICAL ATTRIBUTE LAYERS

1.      Economic and Industrial Indicators

2.      Education and Literacy

3.      Food Production and Nutrition

4.      Health and Vital Characteristics

5.      Labor Force Characteristics

6.      Natural Resources and the Environment

7.      Population Characteristics

8.      Selected Statistical Attributes

 

 

6. World Vector Shoreline  (1:250K)

 

ArcView Shape

1.      Ακτογραμμή

2.      Σύνορα

 

7. World Database II   (1:2M)

1.      Ακτογραμμή

2.      Σύνορα

3.      Εσωτερικά όρια

4.      Ποτάμια-λίμνες