ΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΗΜΟΥ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

2. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

4.1 Εισαγωγικά: η πόλη, σύντομη ιστορική ανασκόπηση

 

4.2 Ο Δήμος Βόλου

 

4.2.1 Χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέματος του Δήμου

 

4.2.2 Χαρακτηριστικά των κατοικιών

 

4.2.3 Νοικοκυριά και μέλη

 

4.2.4 Οικονομικά χαρακτηριστικά

 

4.2.5 Επίπεδο εκπαίδευσης

 

4.2.6 Συνθετική παρουσίαση της φυσιογνωμίας του δήμου

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

 

ΧΑΡΤΕΣ