ΟΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Εισαγωγή i
Μπεριάτος Η., «Πληθυσμός - Χώρος -Περιβάλλον» 1
Λιβιεράτος Ε., Μπούτουρα Χ., Μυρίδης Μ., «Η Γεωμετρική συνιστώσα του χώρου και η χαρτογραφική αναπαράσταση:Η ταξιθέτηση ενός ζητήματος υποδομής στη χωρική προβληματική και διαχείριση» 3
Σιδηρόπουλος Γ., «Γεωπληροφορία και Διαδίκτυο: Πολιτικές και προβληματισμοί» 5
Μπόζης Ε., «Εφαρμογή κανόνων γραφικής σημειολογίας στην τοπογραφία - χαρτογραφία» 19
Στεφάνου Β., Ζήκου Χ., Βούλγαρης Κ., "Πρόσφατες Δημογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο» 57
Σιάμπος  Γ.,    «Η κατά τόπο διαφορική γήρανση του πληθυσμού και παράγοντες αυτής» 77
Κανάρογλου Π., Σουλακέλης Ν., Μπαλούρδος Δ., «Χωρική στατιστική και οι γεωγραφικές ανισότητες της γήρανσης στην Ελλάδα» 97
Κοτζαμάνης Β., Ανδρουλάκη Ε., «Η χωρική ανάλυση της διαγενεακής γονιμότητας - εναλλαγές προτύπων στο χώρο και το χρόνο» 111
Κατοχιανού Δ., «Μια προσπάθεια εκτίμησης της γεωγραφικής κατανομής εποχικού πληθυσμού στην Ελλάδα» 127
Κουτσόπουλος Κ., «Η δημογραφική οπτική στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό: Η περίπτωση του Π.Σ. Πρωτεύουσας» 153
Φιλιτπτακοπούλου Β., Νάκος Β., Στάμου Λ. "Χαρτογραφική οπτικοποίηση των δεικτών της δημογραφικής εξέλιξης» 167
Τσούλος Λ., «Ο Ψηφιακός Άτλαντας ως μέσο ανάδειξης των δημογραφικών φαινομένων» 177
Καμαριανάκης Γ., Πραστάκος Π., «Ταξινόμηση των δήμων της Ελλάδας σύμφωνα με τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους» 187
Καρνάβου Ε., Γριτζάς Γ., Τσαπάρας Θ., «Ζητήματα γεωγραφικής ανάλυσης πληθυσμιακών μεταβολών 1981-1991»... 209
Παππάς Β., «Η πληθυσμιακή ανισοκατανομή στον ελληνικό χώρο. Προσέγγιση με τη χρήση Γ.Σ.Π.» 233
Κυριαζή - Αλλισον Ε., «Εσωτερική μετανάστευση και χώρος στην Ελλάδα» 259
Κιουσόπουλος Γ., «Πληθυσμιακές μεταβολές στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας» 275
Κακλαμάνη Τ., Ντυκέν Μ., «Πληθυσμός ορεινών περιοχών:προτυποποίηση δημογραφικών & οικονομικών δεικτών ταξινόμησης» 297
Φώτης Γ., «Δείκτες εξέλιξης μαθητικών πληθυσμών και χωροθέτηση εκπαιδευτικών μονάδων. Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος» 323
Λοίζος Ν., «Προσπάθειες και προτάσεις για μια περιφερειακή δημογραφική πολιτική» 351
Τσιλένης Σ., «Η μειονότητα των Ορθόδοξων Χριστιανών στις επίσημες στατιστικές της σύγχρονης Τουρκίας και στον αστικό χώρο» 369
Ανδρίτσος Ι., Κωστάκη Α., «Διαχρονική μελέτη και σύγκριση των κατά ηλικία επιπέδων θνησιμότητας των βαλκανικών χωρών» 383
Μυρίδης Μ., Κουσουλάκου Α., Λαφαζάνη Π., Καρανικόλας Ν., «Ένας" "δημογραφικός απολογισμός" για την περιφέρεια Κ. Μακεδονίας [1951-1991]. Χαρτογραφική απεικόνιση καιδυναμική παρουσίαση της πληθυσμιακής συμπεριφοράς καιτ ων διαστάσεων της» 413
Γούσιος Δ., Ντυκέν Μ., «Δημογραφικές Εξελίξεις, Κοινωνικές Λογικές και νέες Χωρικότητες στον Ύπαιθρο Χώρο» 437
Δημοπούλου Ε., Χριστοδούλου Ξ., Δεσποινιάδου Β., Πολυδωρίδης Ν., «Ανάλυση της Κατανομής Πληθυσμού ως Εργαλείο για το Σχεδιασμό του Χώρου» 455
Βελέντζας   Κ., «Παραγωγικός   πληθυσμός   και   εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα: Ανάλυση κατά περιοχές» 467
Τσαούση   Ι.,   Κοτσυφάκης   Γ.,  «Η χωρική   διάσταση   της ανεργίας στην Ελλάδα 1990 - 1999» 487
Φαρσάρη Γ., Πραστάκος Π., Μανιουδάκης Ν., «Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας» 497
Τσάτσαρης Α., «Η συσχέτιση της νοσηρότητας του πληθυσμού με τις κοινωνικές τάξεις: ένα εργαλείο για τη γεωγραφική προσέγγιση, την ανάλυση και το σχεδιασμό των παροχών ιατρικής φροντίδας» 523