ΕΔΚΑ

 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Το ΕΔΚΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Montesquieu-Bordeaux IV της Γαλλίας διοργανώνει ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Δημογραφία και στα Οικονομικά της Ανάπτυξης και της Ολοκλήρωσης στη κατεύθυνση «Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές προοπτικές» με ακρωνύμιο PODEPRO (Population, Développement, Prospective). Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων διαφόρων σχολών σε θέματα που σχετίζονται με τις αμφίδρομες σχέσεις ανάμεσα στην δημογραφία και την αειφόρο ανάπτυξη, η γνώση των οποίων είναι ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για τον στρατηγικό σχεδιασμό σε όλες τις χωρικές κλίμακες. Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. στοχεύει επομένως στη παραγωγή στελεχών που θα παίξουν καθοριστικό συμβουλευτικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σε πεδία που άπτονται του σχεδιασμού της ανάπτυξης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση η οποία επιβάλλεται από το χαρακτήρα των παραπάνω επιστημονικών πεδίων.

Το Π.Μ.Σ. είναι μονοετούς διάρκειας και δεν έχει δίδακτρα. Περιλαμβάνει δύο εξάμηνα με 4 θεματικές ενότητες. Ακολουθούν η πρακτική άσκηση, η έκθεση άσκησης καθώς και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται στη γαλλική γλώσσα και η βασική βιβλιογραφία είναι στην γαλλική και αγγλική. Η επαρκής γνώση των γλωσσών αυτών (ιδιαίτερα δε της γαλλικής) είναι επομένως προαπαιτούμενο για την παρακολούθησή του.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Καθ. Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ), ΤΜΧΠΠΑ, Παν. Θεσσαλίας.

Καθ. Christophe Bergouignan, Διευθυντής του Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών (IEDUB), Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV.

 

2015 Ε.Δ.Κ.Α.